Hadasit Bio-Holdings

Press Releases

הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

May. 30, 2016

 


אייץ' בי אל - הדסית ביו-החזקות בע"מ

                                                                    ("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית מיוחדת

של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזה הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית מיוחדת של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום ג', ה- 5 ביולי 2016 בשעה 10:00, במשרדי עורכי הדין זיסמן, אהרוני, גייר ושות', עורכי דין, ברחוב רוטשילד 41-45, בניין בית ציון, קומה 8, תל אביב(להלן: "האסיפה הכללית"). יצוין כי ניתן למצוא מידע נוסף על האסיפה הכללית, מעבר למפורט במודעה זו, בדו"ח המיידי על זימון האסיפה הכללית אשר פרסמה החברה ביום ­­­א', ה- 29 במאי 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-2016-01-037446),באתרי הדיווח של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בכתובות: http://www.magna.isa.gov.ilו- http://maya.tase.co.il.

1.                   הנושאים שעל סדר היום

1.1.           דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2015.

1.2.           אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, והסמכת הדירקטוריון

לקבוע את שכרו לשנת 2016.

1.3.           אישור שינוי תנאי כתבי אופציה של מר יגאל ארליך, דירקטור בחברה.

1.4.           אישור הארכה ותיקון של הסכם לביצוע עבודות מחקר ופיתוח, שנחתם בין חברת הבת של החברה, כאהר מדיקל (2005) בע"מ (להלן: "כאהר") לבין חברת הדסית שירותי מחקר ופיתוח רפואי בע"מ (להלן: "הדסית"), בעלת השליטה בחברה ופרופ' מיכל אלהלל.

1.5.           אישור הארכה ותיקון של הסכם ייעוץ שנחתם בין כאהר לבין הדסית ופרופ' מיכל אלהלל.

1.6.           אישור התקשרות כאהר עם הדסית וד"ר נטע גולדשמידט בהסכם לביצוע ניסוי קליני.

1.7.           אישור התקשרות כאהר עם הדסית ופרופ' אמיר גייל בהסכם ייעוץ.

1.8.           אישור הענקת כתבי אופציה לא רשומים למסחר של כאהר להדסית ולפרופ' מיכל אלהלל.

1.9.           אישור הגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם.

1.10.       אישור מינויו של מר ארז מלצר לתפקיד של דירקטור בחברה.

1.11.       אישורהענקת כתבהתחייבות לפטור ושיפוי לדירקטורים המכהנים: מר ברוך הלפרט ומר אורן לוי; וכן למר ארז מלצר (בכפוף לאישור האסיפה הכללית את מינוי מר ארז מלצר כדירקטור בחברה, כאמור בסעיף 1.10לעיל).

2.                   מועדים

המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו תום יום המסחר של יום ג', ה- 7 ביוני 2016.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא יום א', ה- 26 ביוני 2016.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הוא עד 6 שעות לפני מועד האסיפה הכללית, המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הוא עד 4 שעות לפני מועד האסיפה הכללית.

                                                                                                                                         

                                                                                                                    בכבוד רב,

                                                           אייץ' בי אל - הדסית ביו-החזקות בע"מ

 
 

Press Releases Archive