Hadasit Bio-Holdings

Press Releases

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

Jun. 30, 2016

                                  

 

אייץ' בי אל - הדסית ביו-החזקות בע"מ

("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת

של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזה הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום ד', ה- 13 ביולי 2016 בשעה 10:00, במשרדי עורכי הדין זיסמן, אהרוני, גייר ושות', עורכי דין, ברחוב רוטשילד 41-45, בניין בית ציון, קומה 8, תל אביב(להלן: "האסיפה הכללית"). יצוין כי ניתן למצוא מידע נוסף על האסיפה הכללית, מעבר למפורט במודעה זו, בדו"ח המיידי על זימון האסיפה הכללית אשר פרסמה החברה ביום ד', ה- 29 ביוני 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-069889),באתרי הדיווח של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בכתובות: http://www.magna.isa.gov.ilו- http://maya.tase.co.il.

1.                   הנושא שעל סדר היום

אישור איחוד הון החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם.

2.                   מועדים

המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו תום יום המסחר של יום ג', ה- 5 ביולי 2016.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא יום א', ה- 3 ביולי 2016.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הוא עד 6 שעות לפני מועד האסיפה הכללית, המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הוא עד 4 שעות לפני מועד האסיפה הכללית.

                                                                                                                                         

                                                                                                        בכבוד רב,

                                                                                                       אייץ' בי אל - הדסית ביו-החזקות בע"מ

 

 

 

 

 

 
 

Press Releases Archive