Hadasit Bio-Holdings

Press Releases

אייץ' בי אל- הדסית ביו-החזקות בע"מ ("החברה") הודעה לבעלי המניות בחברה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

Jun. 28, 2018

אייץ' בי אל- הדסית ביו-החזקות בע"מ("החברה")

הודעה לבעלי המניות בחברה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה שתתקיים ביום ד', 18 ביולי 2018, בשעה 10:00, במשרד עורכי הדין גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות', מרכז עזריאלי 1 (המגדל העגול), קומה 40, תל אביב ("האסיפה"), אשר על סדר יומה: (1) מינוי מחדש של רו"ח המבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת 2018; (2) אישור מינויה מחדש של ד"ר תמר רז כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת 3 שנים; (3)אישור מינויו מחדש של מר ארז מלצר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת בת 3 שנים; (4) אישור מינויה מחדש של הגב' אלקה ניר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת 3 שנים; ו-(5) אישור מינויו של מר דורון נבו כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים, והכל כמפורט בדוח מיידי של החברה בדבר זימון האסיפה מיום 12 ביוני 2018.

המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ג', 19 ביוני 2018, ואם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו ("המועד הקובע").

כתב הצבעה והודעות עמדה

בעלי המניות רשאים להצביע בכל ההחלטות אשר על סדר היום באופן אישי או על ידי שלוח, באמצעות כתב הצבעה ובאמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הנפתחת להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים שש (6) שעות לפני מועד האסיפה (יום ד', 18 ביולי 2018, בשעה 04:00). נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: www.magna.isa.gov.il  ובאתר הבורסה בכתובת www.tase.co.il. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתרי ההפצה האמורים. המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה לחברה הינו: יום א', 8 ביולי 2018המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הינו: יום ו', 13 ביולי 2018. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו לחברה הינו: יום ד', 18 ביולי 2018, לא יאוחר מהשעה 06:00.

עיון במסמכים

עותק של דוח הזימון עומד לעיון במשרדי החברה בכתובת: הפארק הביו-טכנולוגי בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, בתיאום מראש בטלפון: 02-5722054, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות (למעט בימי או ערבי חג) וזאת עד למועד כינוס האסיפה. עותק של דוח הזימון מפורסם גם באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך בכתובתwww.magna.isa.gov.il  ובאתר הבורסה לניירות ערך בכתובת www.tase.co.il.

אייץ' בי אל- הדסית ביו-החזקות בע"מ

 
 

Press Releases Archive