Hadasit Bio-Holdings

Press Releases

הודעה לבעלי המניות בחברה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת

Nov. 19, 2018

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה שתתקיים ביום ב', 24 בדצמבר 2018, בשעה 10:00, במשרד עורכי הדין גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות', מרכז עזריאלי 1 (המגדל העגול), קומה 40, תל אביב ("האסיפה"), אשר על סדר יומה: מינויו של מר אורן לוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, והכל כמפורט בדוח מיידי של החברה בדבר זימון האסיפה מיום 18 בנובמבר 2018.

המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ב', 26 בנובמבר 2018,ואם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו ("המועד הקובע").

כתב הצבעה והודעות עמדה

בעלי המניות רשאים להצביע בכל ההחלטות אשר על סדר היום באופן אישי או על ידי שלוח, באמצעות כתב הצבעה ובאמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הנפתחת להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים שש (6) שעות לפני מועד האסיפה (יום ב', 24 בדצמבר 2018, בשעה 04:00). נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: www.magna.isa.gov.ilובאתר הבורסה בכתובת www.tase.co.il. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתרי ההפצה האמורים. המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה לחברה הינו: יוםו', 14 בדצמבר 2018.המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הינו: יוםד', 19 בדצמבר 2018. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו לחברה הינו: יוםב', 24 בדצמבר 2018, לא יאוחר מהשעה 06:00.

עיון במסמכים

עותק של דוח הזימון עומד לעיון במשרדי החברה בכתובת: הפארק הביו-טכנולוגי בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, בתיאום מראש בטלפון: 02-5722093, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות (למעט בימי או ערבי חג) וזאת עד למועד כינוס האסיפה. עותק של דוח הזימון מפורסם גם באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך בכתובת  www.magna.isa.gov.ilובאתר הבורסה לניירות ערך בכתובת www.tase.co.il.

אייץ' בי אל- הדסית ביו-החזקות בע"מ

 
 

Press Releases Archive