Hadasit Bio-Holdings

Press Releases

הודעה לבעלי המניות בחברה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת

May. 25, 2020

אייץ' בי אל- הדסית ביו-החזקות בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה שתתקיים ביום א', 28 ביוני 2020, בשעה 16:00, במשרד עורכי הדין שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות' מדרך מנחם בגין 37 (בית רובינשטיין - קומה 12), תל-אביב ("האסיפה"), אשר על סדר יומה: אישור מדיניות התגמול המוצעת של החברה בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה הכללית. מדיניות התגמול המוצעת תעמוד בתוקפה למשך שלוש שנים, או לתקופה ארוכה יותר, ככל שתיקבע בהוראות חוק החברות, והכל כמפורט בדוח זימון האסיפה של החברה מיום 24 במאי, 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-051675).

המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 של חוק החברות, ביום 31 במאי, 2020 ("המועד הקובע").

כתב הצבעה והודעות עמדה

בעלי המניות רשאים להצביע בנושאים שעל אשר על סדר היום באופן אישי או על-ידי שלוח, באמצעות כתב הצבעה ובאמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הנפתחת להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים שש (6) שעות לפני מועד האסיפה. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה ניתן למצוא באתר ההפצה (מגנ"א) של רשות ניירות ערך ("הרשות") בכתובת: www.magna.isa.gov.ilובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") (מאי"ה) בכתובת www.tase.co.il. ההצבעה תיעשה על-גבי החלק השני של כתב ההצבעה. המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

עיון במסמכים

עותק של דוח הזימון עומד לעיון במשרדי החברה בכתובת: הפארק הביו-טכנולוגי בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, בתיאום מראש בטלפון: 02-5722093, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות (למעט בימי או ערבי חג) וזאת עד למועד כינוס האסיפה. עותק של דוח הזימון מפורסם גם באתר ההפצה של הרשותואתר הבורסה כמפורט לעיל.

אייץ' בי אל- הדסית ביו-החזקות בע"מ

 
 

Press Releases Archive